Στόχος και αντικείμενο του προγράμματος

Η συνεχής παγκόσμια μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω της αύξησης της αλιευτικής πίεσης κάνει απαραίτητη την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων ώστε να αποκατασταθούν τα αποθέματα. Δίπλα στα μέτρα διαχείρισης που εφαρμόζονται μέχρι στιγμής από την ΕΕ παρουσιάζονται συνεχώς νέες ιδέες από διαφορά ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υποβοήθηση της κύριας πολιτικής για την αειφόρο διαχείριση της αλιείας. Η χρήση των τεχνητών υφάλων και ο καθορισμός των ζωνών αποκλεισμού της αλιείας είναι οι πιο δημοφιλείς. Τέτοιες προτάσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο και παρείχαν ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Η προσφορά αυτών των μεθοδολογιών είναι η αύξηση του πληθυσμού των ψαριών, μέσω της μείωσης της φυσικής θνησιμότητας, της αποτελεσματικότητας της σίτισης των νεαρών ψαριών και της υποβοήθησης της εγκατάστασης.

Το πρόβλημα αυτών των παρεμβάσεων είναι το υψηλό κόστος για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων ή των ζωνών προστασίας, καθώς και το υψηλό κόστος παρακολούθησης, επιτήρησης και διαχείρισης. Η αναδυόμενη ιδέα, για την αύξηση του πληθυσμού μέσω της μείωσης της φυσικής θνησιμότητας είναι η οικολογική αποκατάσταση μέσω βιο-χειραγώγησης και φαίνεται να υπόσχεται ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η ιδέα βασίζεται στην εξαιρετικά υψηλή ικανότητα αναπαραγωγής των ψαριών. Κατά την περίοδο μεταξύ της ωοτοκίας και εγκατάστασης, τα ψάρια συμπεριφέρονται σαν πλαγκτόν, αποτελώντας ένα παθητικό θήραμα εκτεθειμένο σε διάφορους θηρευτές. Η πιο ευάλωτη περίοδος στη ζωή των ψαριών είναι η περίοδος από το αυγό στο ιχθύδιο. Τότε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού χάνεται στη διαδρομή, λόγω της φυσικής θνησιμότητας. Αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να μειώσουμε τη φυσική θνησιμότητα, οι συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσμούς και την αλιεία θα είναι καταλυτικές. Κάθε γραμμάριο βιομάζας ιχθυδίων που έχει διασωθεί μπορεί να παρέχει από ένα μέχρι 10 κιλά ενήλικων ψαριών.Σκοπός του έργου ECONET είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πιο προσοδοφόρου αλιείας της Μεσογείου, της αλιείας βενθοπελαγικών ειδών, με το να παρέχει στον τομέα της αλιείας έναν απλό και χαμηλού κόστους τρόπο για τη εφαρμογή μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων προστασίας. Τα καινοτόμα τελικά προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα καταστήσουν εύκολη την ανάπτυξη συσκευών οι οποίες θα κατασκευάζονται από δίχτυα και άλλα φθηνά υλικά. Για πειραματικούς ερευνητικούς σκοπούς, διάφοροι τύποι συσκευών προστασίας κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν τόσο σε ελεγχόμενες συνθήκες σε δεξαμενές μεσοκόσμου όσο και στην ανοιχτή θάλασσα.